Ақмола облысының жұмыспен қамтуды және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы

Қазақстан Республикасының Заңы 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ

Осы Заңның қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 27-баптан қараңыз.

Қолданушылар назарына!

Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшiн РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

Осы Заң сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейдi және Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты iске асыруға бағытталған.

1) жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын адам — мемлекеттiк функцияларды және мемлекеттiк органдардың өкiлеттiктерiн тiкелей орындау үшiн Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының конституциялық және өзге де заңдарында белгiленген лауазымды атқаратын адам, оның iшiнде Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаты, судья, сол сияқты Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттiк саяси лауазымды не "А" корпусының мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымын атқаратын адам;

2) лауазымды адам — тұрақты, уақытша немесе арнаулы уәкiлеттiк бойынша билiк өкiлiнiң функцияларын жүзеге асыратын не мемлекеттiк органдарда, квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнде, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдарында ұйымдық-өкiмдiк немесе әкiмшiлiк-шаруашылық функцияларды орындайтын адам;

3) мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берiлген адам — Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет туралы заңдарына сәйкес мемлекеттiк қызметшi, мәслихат депутаты, сондай-ақ мемлекеттiк лауазымда көзделген мiндеттердi мемлекеттiк қызметке тағайындалғанға дейiн уақытша орындайтын адам;

4) мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берiлген адамдарға теңестiрiлген адам — жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына сайланған адам; Қазақстан Республикасының заңында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Президенттiгiне, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң немесе мәслихаттардың депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң әкiмдiгiне, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару сайланбалы органының мүшелiгiне кандидаттар ретiнде тiркелген азамат; жергiлiктi өзiн-өзi басқару органында тұрақты немесе уақытша жұмыс iстейтiн, еңбегiне ақы төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет қаражатынан жүргiзiлетiн қызметшi; мемлекеттiк ұйымда немесе квазимемлекеттiк сектор субъектiсiнде басқарушылық функцияларды орындайтын адам, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi мен оның ведомстволарының қызметшiлерi;

5) мүдделер қақтығысы — жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берiлген адамдардың, оларға теңестiрiлген адамдардың, лауазымды адамдардың жеке мүдделерi мен олардың лауазымдық өкiлеттiктерi арасындағы қайшылық, мұндай жағдайда осы аталған адамдардың жеке мүдделерi олардың өздерiнiң лауазымдық өкiлеттiктерiн тиiсiнше орындамауына әкеп соғуы мүмкiн;

6) сыбайлас жемқорлық — жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берiлген адамдардың, мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берiлген адамдарға теңестiрiлген адамдардың, лауазымды адамдардың өздерiнiң лауазымдық (қызметтiк) өкiлеттiктерiн және соған байланысты мүмкiндiктерiн жеке өзi немесе делдалдар арқылы жеке өзiне не үшiншi тұлғаларға мүлiктiк (мүлiктiк емес) игiлiктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, сол сияқты игiлiктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды параға сатып алу;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат — сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн азайтуға, қоғамның мемлекеттiк органдар қызметiне сенiмiн арттыруға бағытталған құқықтық, әкiмшiлiк және ұйымдастырушылық шаралар және осы Заңға сәйкес өзге де шаралар;

8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер — осы Заңда белгiленген және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған шектеулер;

9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл — сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл субъектiлерiнiң өз өкiлеттiктерi шегiндегi сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның iшiнде қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттi қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететiн себептер мен жағдайларды анықтау және жою жөнiндегi, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру және олардың салдарларын жою жөнiндегi қызметi;

10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi уәкiлеттi орган — өз өкiлеттiктерi шегiнде Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты iске асыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл саласын үйлестiру жөнiндегi функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттiк қызмет iстерi және сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл саласындағы орталық атқарушы орган; оның ведомствосы, аумақтық бөлiмшелерi;

11) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық — бұл үшiн заңда әкiмшiлiк немесе қылмыстық жауаптылық белгiленген, сыбайлас жемқорлық белгiлерi бар құқыққа қайшы, кiнәлi түрдегi iс-әрекет (әрекет немесе әрекетсiздiк);

12) сыбайлас жемқорлық тәуекелi — сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететiн себептер мен жағдайлардың туындау мүмкiндiгi;

13) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу — сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл субъектiлерiнiң алдын алу шаралары жүйесiн әзiрлеу және енгiзу арқылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететiн себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөнiндегi қызметi.

Ескерту. 1-бапқа өзгерiс енгiзiлдi — ҚР 06.04.2016 № 484-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

2. Сыбайлас жемқорлық қылмыстар үшiн қылмыстық жауаптылық пен жаза — Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiнде, әкiмшiлiк сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшiн әкiмшiлiк жауаптылық пен жаза — Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiнде көзделген.

2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзге де қағидалар белгiленген болса, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

1) заңдылық;

2) адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн қорғау басымдығы;

3) жариялылық пен ашықтық;

4) мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара iс-қимыл жасауы;

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл шараларын жүйелi және кешендi пайдалану;

6) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын басым қолдану;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимылға жәрдем көрсететiн адамдарды көтермелеу;

8) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасағаны үшiн жазаның бұлтартпастығы қағидаттары негiзiнде жүзеге асырылады.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл мақсатына қол жеткiзу мынадай:

1) қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбестiк ахуалын қалыптастыру;

2) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететiн жағдайлар мен себептердi анықтау және олардың салдарларын жою;

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл субъектiлерiнiң өзара iс-қимылын нығайту;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi халықаралық ынтымақтастықты дамыту;

5) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру мiндеттерiн шешу арқылы iске асырылады.

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтi;

2) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн талдауды;

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттi қалыптастыруды;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңдық сараптама жүргiзу кезiнде сыбайлас жемқорлық сипаты бар нормаларды анықтауды;

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды қалыптастыруды және сақтауды;

6) қаржылық бақылауды;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулердi;

8) мүдделер қақтығысын болғызбауды және шешудi;

9) кәсiпкерлiк саласында сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл шараларын;

10) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын кесудi, ашуды және тергеп-тексерудi;

11) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлауды;

12) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың салдарларын жоюды;

13) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл туралы ұлттық баяндаманы қалыптастыруды және жариялауды қамтиды.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтiң мақсаты — сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл саласындағы құқық қолдану практикасын бағалау болып табылады.

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтiң дереккөздерi — құқықтық статистика мен жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерi, үкiметтiк емес және халықаралық ұйымдардың мәлiметтерi, әлеуметтiк сұрау жүргiзу деректерi мен бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар, сондай-ақ заңмен тыйым салынбаған өзге де ақпарат көздерi болып табылады.

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтiң нәтижелерi сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне талдау жүргiзу, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттi қалыптастыруға бағытталған шараларды жетiлдiру үшiн негiз болып табылуы мүмкiн.

5. Осы баптың ережелерi арнаулы мемлекеттiк органдардың қызметiне қолданылмайды.

2. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдауды Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын тәртiппен сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi уәкiлеттi орган мынадай бағыттар:

1) мемлекеттiк органдар мен ұйымдардың, квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң қызметiн қозғайтын нормативтiк құқықтық актiлердегi сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн анықтау;

2) мемлекеттiк органдар мен ұйымдардың, квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң ұйымдық-басқарушылық қызметiнде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн анықтау бойынша жүзеге асырады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi уәкiлеттi орган сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне сыртқы талдау жүргiзуге сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимылдың өзге де субъектiлерiнiң мамандарын және (немесе) сарапшыларын тартуға құқылы.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау нәтижелерi бойынша мемлекеттiк органдар, ұйымдар және квазимемлекеттiк сектор субъектiлерi сыбайлас жемқорлықтың туындау себептерi мен жағдайларын жою жөнiнде шаралар қабылдайды.

3. Осы баптың 2-тармағының күшi мына салалардағы қатынастарға:

1) прокуратура жүзеге асыратын жоғары қадағалауға;

2) қылмыстық iстер бойынша сотқа дейiнгi iс жүргiзуге;

3) әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша iс жүргiзуге;

4) сот төрелiгiне;

5) жедел-iздестiру қызметiне;

6) қылмыстық-атқару қызметiне;

7) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құпиялар туралы заңнамасының талаптарының сақталуын бақылауға қолданылмайды.

4. Осы баптың 2-тармағының ережелерi арнаулы мемлекеттiк органдардың қызметiне қолданылмайды.

5. Мемлекеттiк органдар, ұйымдар мен квазимемлекеттiк сектор субъектiлерi сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне iшкi талдауды жүзеге асырады, оның нәтижелерi бойынша сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететiн себептер мен жағдайларды жою жөнiнде шаралар қабылдайды.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiне iшкi талдау жүргiзудiң үлгiлiк тәртiбiн сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi уәкiлеттi орган айқындайды.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттi қалыптастыру бiлiм беру, ақпараттық және ұйымдастырушылық сипаттағы шаралар кешенi арқылы жүзеге асырылады.

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бiлiм беру — тұлғаның адамгершiлiк, зияткерлiк, мәдени тұрғыдан дамуы және сыбайлас жемқорлықты қабылдамаудағы белсендi азаматтық ұстанымын қалыптастыру мақсатында жүзеге асырылатын, тәрбиелеу мен оқытудың үздiксiз процесi.

4. Ақпараттық және ұйымдастырушылық қызмет бұқаралық ақпарат құралдарында түсiндiру жұмыстарын жүргiзу, әлеуметтiк маңызды iс-шараларды, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де шараларды ұйымдастыру арқылы iске асырылады.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды жұртшылықтың қатысуымен мемлекеттiк органдар, ұйымдар мен квазимемлекеттiк сектор субъектiлерi әзiрлейдi және олар заңнаманы әзiрлеу кезiнде және құқық қолдану практикасында ескерiледi.

РҚАО-ның ескертпесi!

11-баптың 9-тармағының қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн ҚР 18.11.2015 № 410-V Заңының 27-бабынан қараңыз.

11-бап. Қаржылық бақылау шаралары

1) активтерi мен мiндеттемелерi туралы декларацияны;

2) кiрiстерi мен мүлкi туралы декларацияны ұсынады.

2. Активтерi мен мiндеттемелерi туралы декларацияны Қазақстан Республикасының Президенттiгiне, Қазақстан Республикасының Парламентi мен мәслихаттарының депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң әкiмдiгiне, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару сайланбалы органдарына мүшелiкке кандидаттар мен олардың жұбайлары (зайыптары) кандидат ретiнде тiркелгенге дейiн ұсынады.

3. Кiрiстерi мен мүлкi туралы декларацияны:

1) жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

2) мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берiлген адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

3) лауазымды адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

4) мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берiлген адамдарға теңестiрiлген адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары) ұсынады.

4. Есептi күнтiзбелiк жыл iшiнде Қазақстан Республикасының салық заңнамасында айқындалған мүлiктi сатып алған жағдайда, осы баптың 3-тармағында аталған адамдар кiрiстерi мен мүлкi туралы декларацияда көрсетiлген мүлiктi сатып алуға жұмсалған шығыстарды жабу көздерi туралы мәлiметтердi көрсетедi.

5. Активтерi мен мiндеттемелерi туралы декларация Қазақстан Республикасының салық заңнамасының сәйкес жасалады және Қазақстан Республикасының салық заңнамасында айқындалған нысан бойынша және тәртiппен ұсынылады.

6. Кiрiстерi мен мүлкi туралы декларация Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жасалады және Қазақстан Республикасының салық заңнамасында айқындалған нысан бойынша, тәртiппен және мерзiмдерде ұсынылады.

7. Осы баптың 2 және 3-тармақтарында аталған жеке тұлғалардың активтерi мен мiндеттемелерi туралы декларацияны немесе кiрiстерi мен мүлкi туралы декларацияны ұсынуы туралы мәлiмет салықтардың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң түсуiн қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттiк органның ресми интернет-ресурсына Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген тәртiппен орналастырылады.

8. Мыналардың:

осы баптың 2-тармағында аталған адамдардың активтерi мен мiндеттемелерi туралы декларацияны және (немесе) кiрiстерi мен мүлкi туралы декларацияны ұсынбауы немесе осындай декларацияларда толық емес, анық емес мәлiметтердi ұсынуы, егер iстелген әрекетте қылмыстық жазаланатын iс-әрекет белгiлерi болмаса — тiркеуден бас тарту немесе тiркеу туралы шешiмдердiң күшiн жою үшiн негiз болып табылады;

осы баптың 3-тармағында аталған адамдардың активтерi мен мiндеттемелерi туралы декларацияны және (немесе) кiрiстерi мен мүлкi туралы декларацияны ұсынбауы немесе осындай декларацияларда толық емес, анық емес мәлiметтердi ұсынуы, егер iстелген әрекетте қылмыстық жазаланатын iс-әрекет белгiлерi болмаса — Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiнде көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.

9. Мыналар:

1) саяси мемлекеттiк лауазымды атқаратын адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

2) "А" корпусындағы мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымды атқаратын адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары);

3) Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаттары мен олардың жұбайлары (зайыптары);

4) Қазақстан Республикасының судьялары мен олардың жұбайлары (зайыптары);

5) квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнде басқарушылық функцияларды орындайтын адамдар мен олардың жұбайлары (зайыптары) ұсынған, жеке тұлғалардың декларацияларында көрсетiлген мәлiметтер есептi күнтiзбелiк жылдан кейiнгi жылдың 31 желтоқсанынан кешiктiрiлмейтiн мерзiмде жариялануға жатады.

Жариялануға жататын мәлiметтер тiзбесiн сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi уәкiлеттi орган айқындайды.

Осы тармақтың екiншi бөлiгiнде көрсетiлген мәлiметтердi мемлекеттiк органдардың, ұйымдардың, Қазақстан Республикасы Парламентi мен Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының ресми интернет-ресурстарында персоналды басқару қызметтерi (кадр қызметтерi) орналастырады.

10. Осы баптың 7-тармағының және 9-тармағының 1) және 2) тармақшаларының талаптары мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтерге қолданылмайды.

11. Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi функцияларды орындауға қатысатын жеке және заңды тұлғалар мемлекеттiк меншiкпен байланысты мүлiктiк сипаттағы барлық мәмiлелер және қаржылық қызмет туралы есептердi мемлекеттiк мүлiкке қатысты меншiк иесi құқығын жүзеге асыратын мемлекеттiк органға Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен және мерзiмдерде ұсынады.

12. Мемлекеттiк кiрiс органдарына келiп түсетiн, осы бапта көзделген мәлiметтер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңмен қорғалатын құпия болып табылады. Оларды жария ету Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

13. Қызметтiк және салықтық құпияны құрайтын мәлiметтер "Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген мақсаттарда және тәртiппен қаржы мониторингi жөнiндегi уәкiлеттi органға ұсынылады.

Ескертпелер.

1. Осы бапта квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнде басқарушылық функцияларды орындайтын адамдар деп — аталған ұйымдарда тұрақты, уақытша не арнайы өкiлеттiк бойынша ұйымдық-өкiмдiк немесе әкiмшiлiк-шаруашылық функцияларды орындайтын адамдар танылады.

2. Осы бапта ұйымдық-өкiмдiк функциялар деп — адамдардың заңнамада және құрылтай құжаттарында көзделген, ұйымның атқарушы органының өкiлеттiктерiн жүзеге асыру жөнiндегi қызметi түсiнiледi. Осы функцияларға ұжымды жалпы басқару, кадрларды iрiктеу мен орналастыру, бағынысты адамдардың еңбегiн ұйымдастыру және бақылау, көтермелеу және тәртiптiк жаза қолдану шараларын қолданудан көрiнетiн, тәртiптi қолдау жатады.

3. Осы бапта әкiмшiлiк-шаруашылық функциялар деп — толық материалдық жауаптылық жүктелген адамдардың берiлген өкiлеттiктер шеңберiнде мүлiктi, оның iшiнде ұйымның балансындағы және банк шоттарындағы ақшаны басқару және оған билiк ету жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруы түсiнiледi.

1) мемлекеттiк функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызметтi жүзеге асыру;

2) жақын туыстарының, жұбайлары (зайыптары) мен жекжаттарының бiрге қызмет (жұмыс) iстеуiне жол бермеу;

3) мүлiктiк және мүлiктiк емес игiлiктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында, ресми таратылуға жатпайтын қызметтiк және өзге де ақпаратты пайдалану;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтiк өкiлеттiктерiн орындауына байланысты сыйлықтар қабылдау бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулердi қабылдайды.

2. Жекелеген мемлекеттiк функцияларды орындау тәртiбiн реттейтiн заңдарда сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған шектеулердi көздейтiн басқа да құқықтық нормалар белгiленуi мүмкiн.

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулердi қабылдауға осы баптың 1-тармағында аталған адамдардың келiсiмiн тиiстi ұйымдардың персоналды басқару қызметтерi (кадр қызметтерi) жазбаша нысанда тiркейдi.

4. Осы баптың 1-тармағында аталған адамдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулердi қабылдамауы лауазымға қабылдаудан бас тартуға не лауазымнан шығаруға (лауазымнан босатуға) әкеп соғады, оларды сақтамау, қылмыстық жазаланатын iс-әрекет және әкiмшiлiк құқық бұзушылық белгiлерi болмаған жағдайда, олардың мемлекеттiк қызметтi немесе өзге де тиiстi қызметтi тоқтатуы үшiн негiз болып табылады.

1) егер шаруашылық етушi субъектiнi басқару немесе басқаруға қатысу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес олардың лауазымдық мiндеттерiне кiрмейтiн болса, шаруашылық етушi субъектiнi басқаруға өз бетiнше қатысуға, мүлiктiк немесе өзге де игiлiктер алу мақсатында өздерiнiң қызметтiк өкiлеттiктерiн құқыққа сыйымсыз пайдалану арқылы ұйымдардың немесе жеке тұлғалардың материалдық мүдделерiн қанағаттандыруға жәрдемдесуге;

2) ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайларын, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында облигацияларды, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында коммерциялық ұйымдардың акцияларын (ұйымдардың дауыс беретiн акцияларының жалпы санының бес пайызынан аспайтын көлемде жай акцияларды) сатып алуды және (немесе) өткiзудi қоспағанда, кәсiпкерлiк қызметпен айналысуға;

3) педагогтiк, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметтi қоспағанда, ақы төленетiн басқа да қызметпен айналысуға тыйым салынады.

2. Ұлттық әл-ауқат қорының тобына кiретiн ұйымдарда басқарушылық функцияларын орындайтын адамдар Ұлттық әл-ауқат қорының тобына кiретiн өзге де ұйымдардың басқару органдарында, байқау кеңестерiнде, атқарушы органдарында ақы төленетiн лауазымды атқаруға құқылы.

3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында аталған адамдар өздерiне меншiк құқығымен тиесiлi тұрғын үйдi мүлiктiк жалдауға (жалға) беруге және осындай тапсырудан кiрiс алуға құқылы.

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Төрағасы мен оның орынбасарларына инвестициялық қорлардың пайларын, облигацияларды, коммерциялық ұйымдардың акцияларын сатып алуға тыйым салынады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Төрағасы мен оның орынбасарлары лауазымға тағайындалған күнiнен бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде лауазымға тағайындалғанға дейiн сатып алынған, өздерiне тиесiлi инвестициялық қорлар пайларын, облигацияларды және коммерциялық ұйымдардың акцияларын Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен сенiмгерлiк басқаруға беруге мiндеттi.

5. Осы баптың 1-тармағында аталған адамдар лауазымға кiрiскен күннен бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде, осы адамдарға заңды түрде тиесiлi ақшаны, облигацияларды, ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайларын, сондай-ақ мүлiктiк жалдауға берiлген мүлiктi қоспағанда, өздерiне тиесiлi, пайдаланылуы кiрiс алуға әкелетiн мүлiктi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен, осы функцияларды орындау уақытында сенiмгерлiк басқаруға беруге мiндеттi.

6. Мүлiктi сенiмгерлiк басқару шарты нотариаттық куәландыруға жатады.

7. Акцияларды сатып алған жағдайда, осы баптың 1-тармағында аталған адамдар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен, сатып алған күннен бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде оларды сенiмгерлiк басқаруға беруге және жұмыс орны бойынша персоналды басқару қызметiне (кадр қызметiне) шартты нотариат куәландырғаннан кейiн он жұмыс күнi iшiнде мүлiктi сенiмгерлiк басқаруға арналған шарттың нотариаттық куәландырылған көшiрмесiн ұсынуға мiндеттi.

8. Жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берiлген адамдардың және мемлекеттiк функцияларды орындауға уәкiлеттiк берiлген адамдарға теңестiрiлген адамдардың (Қазақстан Республикасының Президенттiгiне, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң немесе мәслихаттарының депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң әкiмдiгiне, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың сайланбалы органдарына мүшелiкке кандидаттарды, квазимемлекеттiк сектор субъектiлерде қызметiн жүзеге асыратын адамдарды қоспағанда) және лауазымды адамдардың осы баптың 4 және 6-тармақтарында көзделген мiндеттемелердi орындамауы, олардың мемлекеттiк қызметтi немесе өзге де тиiстi қызметтi тоқтатуы үшiн негiз болып табылады.

Ескерту. 13-бапқа өзгерiс енгiзiлдi — ҚР 22.01.2016 № 446-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

2. Осы баптың 1-тармағының талаптарын бұзатын адамдар, егер олар көрсетiлген бұзушылық байқалған кезден бастап үш ай iшiнде оны ерiктi түрде жоймаса, осындай бағыныстылықты болғызбайтын лауазымға ауысуға тиiс, ал осындай ауысу мүмкiн болмаған кезде осы қызметшiлердiң бiреуi лауазымынан шығарылуға немесе көрсетiлген функциялардан өзгедей босатылуға тиiс.

Ескертпе. Осы Заңда жақын туыстар деп ата-аналар (ата-анасы), балалары, асырап алушылар, асырып алынғандар, ата-анасы бiр және ата-анасы бөлек аға-iнiлерi мен апа-қарындас-сiңлiлерi, атасы, әжесi, немерелерi, жекжаттар деп — жұбайының (зайыбының) аға-iнiлерi, апа-қарындас-сiңлiлерi, ата-аналары мен балалары түсiнiледi.

2. Осы баптың 1-тармағында аталған адамдар мүдделер қақтығысын болғызбау және шешу бойынша шаралар қабылдауға тиiс.

3. Осы баптың 1-тармағында аталған адамдар тiкелей басшысына не өздерi жұмыс iстейтiн ұйымның басшылығына туындаған мүдделер қақтығысы туралы немесе оның туындау мүмкiндiгi туралы, өздерiне бұл жөнiнде мәлiм болысымен жазбаша нысанда хабарлауға мiндеттi.

Тiкелей басшысы не ұйымның басшылығы осы баптың 1-тармағында аталған адамдардың өтiнiштерi бойынша немесе басқа да көздерден ақпарат алған кезде мүдделер қақтығысын болғызбау және реттеу бойынша мынадай шараларды уақтылы қабылдауға:

1) осы баптың 1-тармағында аталған адамдарды лауазымдық мiндеттерiн орындаудан шеттетуге және мүдделер қақтығысы туындаған немесе туындауы мүмкiн мәселе бойынша лауазымдық мiндеттердi орындауды басқа адамға тапсыруға;

2) лауазымдық мiндеттерiн өзгертуге;

3) мүдделер қақтығысын жою бойынша өзге де шаралар қабылдауға мiндеттi.

1) шешiмдер қабылдау рәсiмдерiнiң есептiлiгiн, бақылауда болуын және ашықтығын қамтамасыз ететiн ұйымдық-құқықтық тетiктердi белгiлеу;

2) адал бәсекелестiк қағидаттарын сақтау;

3) мүдделер қақтығыстарын болғызбау;

4) iскерлiк әдеп нормаларын қабылдау және сақтау;

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттi қалыптастыру жөнiндегi шараларды қабылдау;

6) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелерi бойынша мемлекеттiк органдармен және өзге де ұйымдармен өзара iс-қимыл жасау арқылы шаралар қабылдайды.

2. Кәсiпкерлiк субъектiлерi үшiн сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөнiндегi стандарттарды кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң бiрлестiктерi (қауымдастықтары, одақтары) әзiрлеуi және қабылдауы мүмкiн.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi уәкiлеттi орган жыл сайын Сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл туралы ұлттық баяндаманы қалыптастырады және оны әрi қарай Қазақстан Республикасының Президентiне ұсыну үшiн, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Үкiметiне енгiзедi.

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл туралы ұлттық баяндама сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл мәселелерi бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi уәкiлеттi орган жұмысының және мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды тұлғалардың қызметiнiң нәтижелерi негiзiнде қалыптастырылады.

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл туралы ұлттық баяндаманы дайындау, Қазақстан Республикасы Президентiне енгiзу және жариялау тәртiбiн Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.

Ескерту. 17-бапқа өзгерiс енгiзiлдi — ҚР 06.04.2016 № 484-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi уәкiлеттi орган;

2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимылдың өзге де субъектiлерi: мемлекеттiк органдар, квазимемлекеттiк сектор субъектiлерi, қоғамдық бiрлестiктер, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалар жатады.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтiң қызметкерлерi өздерiнiң қызметтiк мiндеттерiн орындау кезiнде "Құқық қорғау қызметi туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiнде белгiленген өкiлеттiктерге ие болады.

Ескерту. 19-бапқа өзгерiс енгiзiлдi — ҚР 06.04.2016 № 484-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл саласындағы нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар әзiрлеудi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен өз құзыретi шегiнде нормативтiк-құқықтық актiлер қабылдауды;

2) осы Заңға сәйкес, мемлекеттiк органдар, ұйымдар және квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң қызметiнде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететiн себептер мен жағдайларды анықтауды;

3) Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қарауына мемлекеттiк органдар, ұйымдар және квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң қызметiнде сыбайлас жемқорлықтың туындау себептерi мен жағдайларын барынша азайту және жою жөнiнде ұсынымдар енгiзудi;

4) жыл сайын Сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл туралы Ұлттық баяндаманы, әрi қарай Қазақстан Республикасының Президентiне ұсыну үшiн, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Үкiметiне енгiзудi;

5) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерiн сыртқы талдау нәтижелерi бойынша шығарылған, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететiн себептер мен жағдайларды жою жөнiндегi ұсынымдарды мемлекеттiк органдардың, ұйымдардың, квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң орындауын мониторингтеудi;

6) сыбайлас жемқорлық қылмыстар туралы қылмыстық iстер бойынша тәркiленген және қылмыстық жолмен алынған қаражатқа сатып алынған мүлiктiң өткiзiлуiне мониторингтi жүзеге асырып, оны мемлекет кiрiсiне айналдыру туралы ақпаратты әдетте кейiннен жариялауды;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимылдың оң тәжiрибесiн зерделеудi және таратуды;

8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттi қалыптастыру саласында бiлiм беру бағдарламаларын жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар тұжырымдауды;

9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттi қалыптастыруға бағытталған, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бiлiм беру мен тәрбиелеу, ақпараттық және түсiндiру қызметi, мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты орындау бойынша бiлiм беру бағдарламаларын iске асыруда сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл субъектiлерiне жәрдемдесудi және әдiстемелiк көмек көрсетудi;

10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi уәкiлеттi орган қызметiнiң негiзгi бағыттары бойынша басқа да мемлекеттiк органдармен, жеке және заңды тұлғалармен өзара iс-қимыл жасауды;

11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл мәселелерi бойынша халықаралық шарттардың жобаларын дайындауға қатысуды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл мәселелерi бойынша шет мемлекеттердiң тиiстi органдарымен өзара iс-қимыл жасауды, өз өкiлеттiктерi шегiнде халықаралық ұйымдардың қызметiне қатысуды;

12) Қазақстан Республикасының заңдарымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiмен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Ескерту. 20-бапқа өзгерiс енгiзiлдi — ҚР 06.04.2016 № 484-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

1) мемлекеттiк органдардан, ұйымдардан және лауазымды адамдардан Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен ақпарат пен материалдарды сұратады;

2) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл туралы заңнамасын бұзушылықтар анықталған жағдайда, оларды жою бойынша заңнамалық тәртiппен белгiленген шараларды қабылдайды;

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтi жүргiзу тәртiбiн айқындайды;

3-1) Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы кодексiнде белгiленген тәртiппен әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар толтырады және iстердi қарайды;

4) Қазақстан Республикасының заңдарымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiмен жүктелген өзге де құқықтарды жүзеге асырады.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi уәкiлеттi органның сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметi өз өкiлеттiктерi шегiнде:

1) сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша жедел-iздестiру және тергеу қызметiнiң практикасына, сотқа дейiнгi тергеп-тексеруге талдау жүргiзуге;

2) iс жүргiзудегi қылмыстық iстер бойынша шақырту бойынша келуден жалтарған адамдарды күштеп әкелуге;

3) Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестiк заңнамасына және (немесе) Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес, құжаттарды, тауарларды, заттарды немесе өзге де мүлiктi алып қоюға немесе алуды жүргiзуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртiппен уақытша ұстау изоляторларын, тергеу изоляторларын пайдалануға;

5) мемлекеттiк органдарға, ұйымдарға және оларда басқарушылық функцияларды орындайтын адамдарға Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестiк заңнамасында белгiленген тәртiппен, мән-жайларды немесе заңды басқа да бұзушылықтарды жою жөнiнде шаралар қабылдау туралы

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев

Мақаланың шыққан күні: 08.12.2017 15:12
Парақтағы соңғы өзгерістер: 08.12.2017 15:15
Қаралым саны: 3527